หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 
 
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่13 [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่13 [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรื้อซ่อมสร้าง คสล.หมู่ที่13 ต.บางจัก [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 52 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 51 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 47 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 49 
ประกาศเรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง [ 5 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 66 
ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคม ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
ประกาศราคากลางโครงการรื้อซ่อมสร้าง ถนน คศล.หมุ่10 ต.บางจัก [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 70 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 100 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 82 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2561 [ 23 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 114 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 103 
แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 103 
 
 
 
 
อบต.อบทม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.อบทม ประกาศวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และพัฒนาอาชีพ หมู [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวตะพาน ทำลูกระนาดลาดยางมะตอยบริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดหัวตะพาน [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวตะพาน กำจัดวัชพืชและผักตบบริเวณคลองหน้าโรงสี ตำบลหัวตะพาน [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวตะพาน เปิดทางข้ามหน้าวัดม่วง [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวตะพาน ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวตะพาน อบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวตะพาน กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด หัวตะพานเกส์ม ประจำปี 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวตะพาน กิจกรรรมฝึกอาชีพผู้สูงอยุ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวตะพาน การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวตะพาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ไชโย ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน ด้ว [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ไชโย ประกาศเทศบาลตำบลไชโย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวตะพาน กิจกรรมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โผงเผง เรื่อง ขอเชิญฟังการประชุมสภาองค์การบีิหารส่วนตำบลโผงเผงสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
วัดคลองพูล
 
 
 
อท 0023.3/ว 2283 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]   
1-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ [ 17 พ.ค. 2562 ]   
2-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการฯ [ 17 พ.ค. 2562 ]   
 
 
 
 
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
 
 
 
 
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0  
test (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 200  ตอบ 0  
 
 
 
 
อบต.อบทม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 393  ตอบ 7
อบต.บางจัก วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทต.ม่วงเตี้ย ปัญหาของน้ำประปา (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 191  ตอบ 1
ทต.ม่วงเตี้ย หมู่ 7 น้ำไม่ไหล (26 ก.พ. 2562)    อ่าน 266  ตอบ 0
อบต.อบทม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 310  ตอบ 0
อบต.บางจัก test (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 200  ตอบ 0
อบต.อบทม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 231  ตอบ 0
อบต.อบทม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 196  ตอบ 0
อบต.คำหยาด เว็บไซต์ อบต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2561)    อ่าน 384  ตอบ 0
อบต.อบทม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 พ.ย. 2561)    อ่าน 165  ตอบ 0
อบต.อบทม ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 150  ตอบ 0
อบต.อบทม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 ต.ค. 2561)    อ่าน 178  ตอบ 0
อบต.อบทม เบาหวานรักษาหาดขาด (19 ต.ค. 2561)    อ่าน 161  ตอบ 0
อบต.อบทม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 177  ตอบ 0
อบต.อบทม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 201  ตอบ 0
ทต.ม่วงเตี้ย น้ำประปาหมู่ 7 น้ำไม่ไหล (10 ก.ย. 2561)    อ่าน 302  ตอบ 1
อบต.อบทม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 181  ตอบ 0
อบต.อบทม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (30 ส.ค. 2561)    อ่าน 151  ตอบ 0
อบต.โผงเผง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 295  ตอบ 0
อบต.อบทม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 150  ตอบ 0
อบต.อบทม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 190  ตอบ 0
ทต.ม่วงเตี้ย ควรปรับปรุงพฤติกรรมครูศูนย์เด็กเล็ก (29 มิ.ย. 2561)    อ่าน 316  ตอบ 1
อบต.อบทม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 157  ตอบ 0
ทต.ม่วงเตี้ย น้ำปะปาหมู่ที่ 8 ไม่ใหล (23 พ.ค. 2561)    อ่าน 318  ตอบ 1
ทต.ม่วงเตี้ย บ้านชั้นบนน้ำไม่ไหลเลยมาเกือบ 24 ชั่วโมงแล้วค่ะ ส่วนชั้นล่างก็ไหลเล็กน้อย (19 พ.ค. 2561)    อ่าน 783  ตอบ 2
ทต.ม่วงเตี้ย น้ำประปาไม่ไหล (13 เม.ย. 2561)    อ่าน 270  ตอบ 0
อบต.หัวตะพาน ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (15 มี.ค. 2561)    อ่าน 634  ตอบ 0
อบต.อบทม การร้องเรียน/ร้องทุกข์/การขอให้ความช่วยเหลือ (6 มี.ค. 2561)    อ่าน 440  ตอบ 0
อบต.องครักษ์ เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (16 พ.ย. 2560)    อ่าน 227  ตอบ 14
อบต.โผงเผง ขอแนะนำ (24 ต.ค. 2560)    อ่าน 606  ตอบ 0