หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รวมประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ของอบต.บางจัก (บังคับใช้อยู่ปัจจุบัน) [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รวมประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ของอบต.บางจัก (บังคับใช้อยู่ปัจจุบัน) [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รวมประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของอบต.บางจัก (บังคับใช้อยู่ปัจจุบัน) [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รวมประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ของอบต.บางจัก (บังคับใช้อยู่ปัจจุบัน) [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รวมประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ของอบต.บางจัก (บังคับใช้อยู่ปัจจุบัน) [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลในปีที่ผ่านมา [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 29 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2