หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2563
 
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    - https://www.bangjaksao.go.th/dnm_file/news/54313629_center.pdf
    - https://www.bangjaksao.go.th/dnm_file/news/51841429_center.pdf
    - https://www.bangjaksao.go.th/egp.php
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
    - https://www.bangjaksao.go.th/dnm_file/news/56341645_center.pdf
    - https://www.bangjaksao.go.th/dnm_file/news/53732129_center.pdf
    - https://www.bangjaksao.go.th/dnm_file/news/53722021_center.pdf
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
    - https://www.bangjaksao.go.th/dnm_file/news/44602215_center.pdf
    - https://www.bangjaksao.go.th/dnm_file/news/44622426_center.pdf
    - https://www.bangjaksao.go.th/dnm_file/news/51190556_center.pdf
    - https://www.bangjaksao.go.th/dnm_file/news/50622458_center.pdf
    - https://www.bangjaksao.go.th/dnm_file/news/49273100_center.pdf
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - https://www.bangjaksao.go.th/dnm_file/news/59230348_center.pdf
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - https://www.bangjaksao.go.th/contact4.php
    - https://www.bangjaksao.go.th/pj_help.php
    - https://www.bangjaksao.go.th/pj_petition.php
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
   1      2     (3)     4      5