หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก  และสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 /๒๕64  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  ๒๕64  และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 /๒๕64  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  ๒๕64  และนายอำเภอวิเศษชัยชาญ  ได้ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ไปแล้ว                                    เมื่อวันที่  6  กันยายน 2564  นั้น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  หมวด 6  ข้อ 39   องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕64  เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 14.43 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 27 ท่าน