หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 

 
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ลำดับภาพที่ 1/2
สามารถสแกนคิวอาโค๊ดเพื่อลงทะเบียนได้เลย
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
สามารถสแกนคิวอาโค๊ดเพื่อลงทะเบียนได้เลย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เนื่องด้วยกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยหมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ข้อ 21 (2) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี โดยคำแนะนำคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกฎกระทรวงดังกล่าว ได้มีบทเฉพาะกาล ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ภายใน 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 ธ.ค.63 นี้ โดยผู้ประกอบกิจการ อบรม จำนวน 6 ชั่วโมง และผู้สัมผัสอาหาร อบรม 3 ชั่วโมง นั้น

เนื่องจากที่ผ่านมามีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ไม่สามารถกระทำได้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย จึงขอให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหารทุกท่านที่ยังไม่ได้รับการอบรมเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  1.  ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคงรักษาสถานะในการที่จะเข้ารับการอบรมดังกล่าว ภายในไม่เกินวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (อาจมีค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม) ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/
2.  แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ในเดือน มกราคม 2564 โดยท่านสามารถขอลงทะเบียนได้ที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เพื่อคงรักษาสถานะในการที่จะเข้ารับการอบรม ตังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (กำหนดวันอบรมจะแจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนทราบภายหลัง)

หากผู้ประกอบการรายใดไม่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนดในกฎกระทรวง มีโทษประกอบกิจการ โดยไม่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท และฝ่าฝืนกฎกระทรวงฯ โทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 3566 9334 ในวันและเวลาราชการ

สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้ได้เลย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcZc1D03e1ovIQKJWnaIYDC-pEV-vhicZs8GWRDC3F59fPWw/viewform?usp=sf_link

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ธ.ค. 2563 เวลา 20.09 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 118 ท่าน