หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง วิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา และสถานที่ในการรับฟังความคิดเห็น การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบลบางจัก เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563  
แบบรับฟังความคิดเห็น
ลำดับภาพที่ 1/2
ร่างข้อบัญญัติ
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
แบบรับฟังความคิดเห็น
ร่างข้อบัญญัติ
แบบรับฟังความคิดเห็น
ร่างข้อบัญญัติ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
เรื่อง วิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา และสถานที่ในการรับฟังความคิดเห็น
การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบลบางจัก
เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563
_______________________

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 11 ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประชกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจละสามารถแสดงความคิดเห็นได้  โดยให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ประกาศของหน่วยงานของรัฐและสถานที่ที่จะดำเนินโครงการของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ขอประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

1.  การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตร มาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก หมู่ที่ 2 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110

2.  การแสดงความคิดเห็นทางเครือข่ายสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ www.bangjaksao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามแบบที่กำหนด สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก โทรศัพท์ 0 3566 9334

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 12.16 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 325 ท่าน