หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
ข้อบัญญัติควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 107  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1378  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศ ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 222  
 
ข้อบัญญัติจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ [ 3 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 131  
 
ข้อบัญญัติควบคุมเหตุรำคาญ [ 3 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 812  
 
ข้อบัญญัติการใช้น้ำประปา [ 3 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 129  
 
  (1)     2