หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ [ 13 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
รวมระเบียบปฏิบัติอื่นที่เกี่่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
รวมระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
รวมพระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 81  
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)