หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
 


นางสาวนุศรา จั่นวงศ์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวดวงตา ทองมูล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางพชรวรรณ อ้นไชยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายพงพจน์ เรืองช่วย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสมลักษณ์ วุฒิวัย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส


นายสิทธิกร ปานพุ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวกัลยกร วิหกเหิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวชิดชนก แย้มสรวล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นายรังสรรค์ โสพึ่งไทย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายสาธิต ปิ่นวิเศษ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-669-334