หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางจัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
 
 
 

พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

ส่งเสริม สนับสนุนการสวัสดิการ และนันทนาการแก่ประชาชน

สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม โครงการตามแนวพระราชดำริ

สนับสนุน และส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และวางท่อระบายน้ำ

ขยายเขต และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา

การพัฒนาระบบผังเมืองรวม
 
 
 
 

สนับสนุน ส่งเสริมการจัดประชาคม

สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุน และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

สนับสนุน ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 
 
 
 

สนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ

สนับสนุนโภชนาการให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัย และประถมศึกษา

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
 
 
 
 

สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนสารเคมี

สร้างจิตสำนึก ส่งเสริม พัฒนาการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาธรรมชาติ
 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ
 
 
 
 

พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรชุมชน

สนับสนุน ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ซึ่งบูรณาการสู่การปฏิบัติได้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล